ვეტერინარული მედიკამენტების რეგისტრაცის კომენტარს  უნდა  დაერთოს

ვეტერინარული მედიკამენტების რეგისტრაცია

კომპანია “ინტეგრამედი” შეკვეთის საფუძველზე ახორციელებს ვეტერინარული მედიკამენტების, ვეტერინარული ვაქცინების, ტესტ-სისტემების, სადერატიზაციო, სადეზინფექციო და სადეზინსექციო საშუალებების სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მომზადებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

  • წარადგენს დოკუმენტაციას მარეგულირებელ ორგანოში და მონიტორინგს უწევს პროცესის მიმდინარეობას.
  • უზრუნველყოს პროცესის წარმატებით დასრულებას და ფარმაცევტული პროდუქტების სახელმწიფო რეგისტრაციაში გატარებას.